Výchovně vzdělávací program

Vzdělávání a výchovu dítěte předškolního věku uplatňujeme v jednom z nejdůležitějších období života člověka, kdy my učitelky mateřské školy a rodiče máme obrovskou šanci vtisknout trvale do jeho osobnosti základní hodnoty života. Období, které je počátkem celoživotního vzdělávání.

Máme na zřeteli, že dítě musí být připraveno žít ve společnosti vlastním životem a být vychováváno v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody rovnosti a solidarity.Zabezpečujeme uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazujeme na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťujeme rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Dítě musí být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou.

V naší mateřské škole se snažíme, aby dítě bylo v plné psychické i fyzické pohodě a domů odcházelo spokojené a s novými zážitky.

Školní vzdělávací program  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každá škola si tak vytváří svůj program . Vedení školy a pedagogové musí respektovat požadavky, které by měly být v rámci tvorby a realizace Školních vzdělávacích programů dodrženy. 

Školní vzdělávací program "Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je nám prima" máme od 09/2015. Tento program je rozdělen na tématické integrované bloky, které jsou dostatečně otevřené. Nabízí nám hlavní témata, konkrétní cíle a výstupy pro tvorbu třídního vzdělávacího programu.

Ve třídním vzdělávacím programu jsou jednotlivá témata konkretizována do činností, ve kterých pedagogové dbají na jejich vyvážený poměr pro tělesný, rozumový a citový rozvoj každého dítěte. Hlavní činností je hra, která je pro dítě přirozenou a nezbytnou činností. Pro nás je hlavním prostředkem ve výchovně vzdělávací práci. 

Pro tvorbu třídního vzdělávacího programu využíváme metodické listy, odborné knihy, časopisy, vzdělávání učitelů.

Školní vzdělávací program "Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je nám prima", je k dispozici pro všechny rodiče v MŠ na nástěnce.