Kritéria k příjímání dětí do MŠ

13.04.2017 00:00

 

 

KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  DO  MŠ  NEURAZY, pro šk. rok 2017/2018         

 

 

Ředitelka Mateřské školy Neurazy stanovila pro školní rok 2017/2018 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

II.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají:

1)  děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu, v Neurazech a spádových obcích 

2)  děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v Neurazech a spádových obcích 

3)  děti, mladší čtyř let věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Neurazech a spádových obcích 

4)  děti, které nemají trvalý pobyt v Neurazech a spádových obcích – podle věku od nejstarších po nejmladší

 

 

Pokud není naplněna kapacita mateřské školy, je možné přijmout ke vzdělávání dítě i v průběhu školního roku.