Adaptační program MŠ Neurazy

Osnova:

1. Charakteristika adaptačního programu

2. Záměr adaptačního programu

3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů- ze strany MŠ.

4. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů - ze strany zákonných zástupců.

5. Profesionální přístup pracovnic školy, pedagogických i nepedagogických.

 

1. Charakteristika adaptačního programu

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí školy.

Při vstupu dítěte do Mateřské školy Neurazy, uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační program. Již při prvních kontaktech s rodiči, při zápisu do MŠ, je rodičům nabídnuta a doporučena možnost individuální adaptace, postupného začleňování jejich dítěte do nového prostředí a usnadnění tak zásadní změny v životě dítěte,  prvního odloučení od rodiny. Rodičům je tak dána možnost strávit se svým dítětem určenou dobu v mateřské škole. Děti mohou se svým blízkým trávit určenou dobu v mateřské škole, tato doba se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem, učitelkám a kuchařce. Seznamuje se s novým prostředím, režimem dne, zjišťuje, že prostředí je bezpečné, příjemné, obohacující. Všichni zaměstnanci mateřské školy uplatňují adaptační režim podle potřeb dítěte (většinou po celý měsíc září) a s každým nástupem nového dítěte.

 Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci s pediatrem je doporučen pedagogem odklad docházky do MŠ.

 

2. Záměr adaptačního programu 

- přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky, dostatečně je seznámit s prostředím, podmínkami vzdělávání, pedagogy a personálem školy

- seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, s režimem dne v mateřské škole a zprostředkovat jim dostatečný poradenský a informační servis

- umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu, postupně a nenásilně se seznámit s novým prostředím ještě před začátkem docházky

- adaptační program je dostatečně flexibilní na základě zkušeností předškolních pedagogů a  může být individuálně přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.

 

3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ

- než rodiče přijdou k zápisu se svým dítětem do mateřské školy, mohou se kdykoliv do MŠ přijít podívat např. při Dni otevřených dveří, nebo při pobytu dětí na školní zahradě). Předem do MŠ zavolat a domluvit si prohlídku prostor, seznámit se s pracovním kolektivem, účastnit se běžných činností dětí a obdržet informace o životě školy.

-  rodiče mají možnost se informovat o mateřské škole i na webových stránkách (msneurazy webnode.cz)

- v prvních dnech školního roku jsou v mateřské škole přítomny obě učitelky od rána, aby nově příchozí pí. učitelka, která má odpolední službu, nepůsobila na děti stresově. Tak si děti na obě učitelky zvykají současně.

- rodič (většinou matka) zůstává v mateřské škole po určitou dobu, hraje si s dítětem, zapojuje se do činností školy a vnáší tak do nového prostředí část prostředí pro dítě důvěrně známé a bezpečné – domova.

Po domluvě s učitelkami se může adaptační režim opakovat a postupně zkracovat, podle potřeby a přizpůsobení dítěte, vždy po domluvě s rodiči dítěte.

 

4. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákonných zástupců:

- povídejte si s dítětem o tom co bude v mateřské škole dělat, nic nedbejte na to, že zpočátku se objeví introvertní projevy chování. Některé děti více přilnou k mamince, jsou na ní více závislé, pláčí, nebo jsou naopak agresivní, jsou více pasivní, omezují komunikaci apod., Tento stav je jen přechodný.

- každý den se na něco těšte, třeba na to, že Vám dítě nakreslí obrázek, řekne co ve školce dělalo, co se mu líbí apod.

Pokud dítě ve školce nemluví, nevadí, dobré je, že doma o školce vypráví, pak vše dobře vnímá, zajímá se o dění, pamatuje si a chce s rodinou zážitky sdílet, jste na dobré cestě k včasné a rychlé adaptaci.

- pamatujte si zásadu – nesnažte se adaptaci urychlit, všechno chce svůj čas a každé dítě je jiné – buďte trpěliví.

- rozvrhněte si čas tak, aby dítě necítilo časový stres, aby nepoznalo že ráno chvátáte.

-  nikdy neříkejte dítěti: Počkej, ve školce tě naučí!“, „Už abys byl ve školce, tam uvidíš!“

    „Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky!“ atd.

Děti se budou díky Vám obávat školky dřív než do ní začnou chodit.

 

Osamostatňujte dítě:

- samostatné používání WC

- ve stravovacích návycích (stolování, samostatně se najíst, napít)

- v sebeobslužných návycích (samo se obléknout, svléknout,umýt)

- vhodně zvolte druh oblečení, obutí (bez tkaniček, knoflíků)

- pozorování a napodobování okolí

- dorozumívání se s ostatními (dospělými, dětmi)

- prosazování svého přání, názoru

- učte děti respektovat běžné komunikativní prostředky jako jsou, doporučení, výzva, rada, či přání druhého

- tvořte spolu s dětmi pravidla, dbejte aby je dodržovaly (dospělý stanovuje hranice, dítě je musí respektovat, pokud se Vám nepodaří u dítěte vytvořit návyk „poslechnout“ do tří let, těžko jej to budete učit v  5, 6 letech )

- dodržování pravidel všichni musíme nějaká pravidla a řád v životě dodržovat, záleží na roli, kterou ve svém životě zastáváme, učte tomu i Vaše dítě.

- jakmile získá dítě pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro dítě těžký a je potřeba je na jeho zvládnutí dítě dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem o spaní předem mluvit, vyberou doma vhodnou hračku a pyžamo. Měli bychom společně vytvořit takovou atmosféru, kdy se dítě bude na spaní ve školičce těšit. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že  adaptace je úspěšně u konce.

 

5. Profesionální přístup pracovnic školy – pedagogických i nepedagogických:

- všechny pracovnice školy přistupují k novým dětem empaticky, vždy dodržují etický kodex pracovníků (klidné vystupování, citlivý přístup, vcítění se do nové situace dítěte a rodičů).

 

                                                Těšíme se na Vás i Vaše děti.                                                                    Kolektiv zaměstnanců mateřské školy.